Ga naar hoofdinhoud

 ALGEMENE VOORWAARDEN JOINS! | VERSIE 20190823

 BEGRIPPEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder JOINS!: JOINS! Glamping Aquitaine, de onderneming, diens eigenaar of vertegenwoordiger. 

Het park: het terrein van JOINS! en alle op het terrein van JOINS! aanwezige zaken, waaronder maar niet beperkt tot het zwembad, recreatiefaciliteiten en terreininrichting. 

Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een accommodatie uit het aanbod van JOINS! huurt of wenst te gaan huren voor een nader te bepalen periode. 

Medehuurder: degene die samen met (hoofd) Huurder in de accommodatie verblijft voor een nader te bepalen periode. 

Consument: een natuurlijke persoon die de accommodatie huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

Huurovereenkomst: onder Huurovereenkomst wordt verstaan: de overeenkomst die partijen, te weten: JOINS! en Huurder, zijn aangegaan, conform artikel 217 van boek 6 Burgerlijk Wetboek waarin rechten en plichten van partijen zijn genoemd waarvan niet kan worden afgeweken, tenzij dit door partijen schriftelijk is overeengekomen. De Huurovereenkomst is bindend. 

Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde JOINS! of Huurder. 

Boeking: een door JOINS! geaccepteerde reservering van een accommodatie waarvoor JOINS! de verschuldigde aanbetaling heeft ontvangen. 

Accommodatie: bijvoorbeeld een safari (lodge) tent die als vakantieaccommodatie door JOINS! te huur wordt aangeboden voor een nader te bepalen periode. 

Verblijf: het feitelijke gebruik van een vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher. 

Website: www.glampingaquitaine.com. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van JOINS!. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door JOINS! schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen JOINS! en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen JOINS! en bedrijven, respectievelijk personen, die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. 

Herroepingsrecht 

JOINS! wijst u erop dat boekingen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door JOINS! geleverd. 

Prijzen en tarieven 

Alle in de Huurovereenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief annulerings- en reisverzekering en eventuele bijkomende kosten. Bijkomende kosten, waaronder maar niet beperkt tot schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld; zie ook de website. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de Website van JOINS!. 

Betaling 

JOINS! heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Huurovereenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van JOINS! op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat JOINS! tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

De Huurder ontvangt na het plaatsen van een reservering een bevestiging van JOINS!. Na ontvangst van deze bevestiging is een onmiddellijke aanbetaling van minimaal 30% van de totale kosten van de huursom aan JOINS! verschuldigd. Zodra JOINS! deze aanbetaling heeft ontvangen, is sprake van een (definitieve) boeking. 

De resterende huursom dient uiterlijk zes weken voor aankomst betaald te worden. 

Indien het verschuldigde bedrag in twee termijnen betaald wordt, dan wordt een week voor het verstrijken van de tweede termijn een herinnering gestuurd. In geval van aankomst binnen een termijn van zes weken, dan moet de gehele betaling in één keer worden voldaan. 

Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van JOINS!. 

Indien de te betalen bedragen niet volledig zijn betaald, zelfs niet na een betalingsherinnering, dan heeft JOINS! het recht de overeenkomst op te heffen en een schadevergoeding te berekenen overeenkomstig de annuleringsclausule. 

De opheffing van de overeenkomst houdt in dat JOINS! de overeenkomst zal terugtrekken en de accommodatie vrij zal geven voor andere Huurders om betreffende Accommodatie te reserveren. Dit houdt in dat JOINS! geen enkele garantie meer zal geven dat de accommodatie, ook in geval van een te late betaling, nog beschikbaar zal zijn. De Huurder kan zich er niet op beroepen dat een te late betaling recht geeft op de reservering van de Accommodatie en neemt het risico dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is. 

Borgsom 

De Huurder dient voor het verblijf in de Accommodatie een borgsom van € 250 te betalen. De borgsom dient uiterlijk 6 weken voor aankomst voldaan te worden. Na afloop van het Verblijf in de Accommodatie worden de bijkomende kosten, waaronder maar niet beperkt tot, eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan de accommodatie aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de huurder gerestitueerd.

JOINS! streeft er naar om het restant van de borgsom terug te betalen bij of direct na het einde van de Huurovereenkomst. 

Rechten en verplichtingen huurder ter plaatse van de accommodatie 

De Huurder dient zich, tenzij in de Huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres tussen 16.00 en 18.00 uur bij JOINS! te melden. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de Huurder met JOINS! zelf een afspraak te maken. De Huurder dient de Accommodatie uiterlijk op de in de Huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben verlaten. JOINS! is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan in de Huurovereenkomst is aangegeven dient de Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen. 

De Huurder dient zich te gedragen als een goed Huurder en de Accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door JOINS! gegeven redelijke gebruiksinstructies. Overlast door gebruik van alcoholische drank, groepsvorming, huisdieren en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de Huurovereenkomst. De Huurder garandeert dat de informatie die bij het boeken is verstrekt juist en volledig is. Het niet volledig of onjuist verstrekken van informatie kan leiden tot het annuleren of beëindigen van de Huurovereenkomst De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan JOINS! te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan JOINS! op diens eerste verzoek te worden vergoed. Bij vertrek dient de Huurder de Accommodatie in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in de Accommodatie aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. JOINS! is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien JOINS! constateert dat (één of meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de Accommodatie niet bezemschoon is, is JOINS! gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. 

De Huurder is gerechtigd gebruik te maken van Het park en de faciliteiten. Het gebruik is voor risico van de Huurder en de Medehuurder. Gebruik dient netjes te geschieden en op de wijze waarvoor het park en haar faciliteiten zijn bestemd. Bij gebruik van het zwembad dient elke vervuiling te worden voorkomen; voor gebruik dient te worden gedoucht. Ouders en/of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun gezelschap. 

Annulering door de huurder, omboeking, vervanging personen 

1 Annulering 

De huurder kan tot vóór de dag van aankomst ten alle tijde de overeenkomst annuleren. Bepalend voor de annulering is het moment van ontvangst van de annulering door JOINS!. Annuleren geschiedt onder vermelding van reserverings- en huurdersnummer. 

Indien de huurder de Huurovereenkomst annuleert dan kan JOINS! compensatie berekenen voor de huursom. 

Het bedrag van de compensatie bedraagt: 

■ In geval van annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 30% van de reissom; 

■ In geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 60% van de reissom. 

■ In geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom; 

■ voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle prijs in rekening gebracht. 

2 Wijzigingen 

In geval van veranderingen in de Huurovereenkomst, voor zover dit mogelijk is, berekent JOINS! de annuleringskosten volgens de vergoeding in bovenstaande clausule. JOINS! is niet verplicht om de gewenste wijzigingen uit te voeren. 

3 Vervangingen 

De Huurder kan JOINS! verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon, die de rechten en plichten uit de Huurovereenkomst overneemt. Hiertoe dient de Huurder dit tijdig aan JOINS! mede te delen, zodat de noodzakelijke wijzigingen gemaakt kunnen worden. JOINS! kan zich verzetten tegen de overname door deze andere persoon, indien deze Derde niet voldoet aan vereisten voor deze reis of indien niet voldaan kan worden aan wettelijke regelingen of administratieve vereisten. Indien een andere persoon in plaats treedt van de Huurder, dan zijn zowel deze persoon als de Huurder hoofdelijk aansprakelijk jegens Voor de vervanging is een bedrag van € 75 verschuldigd.. 

Productomschrijving 

Iedere Accommodatie is zorgvuldig door JOINS! geselecteerd en ingericht. JOINS! staat in voor de juistheid van de omschrijving van de Accommodatie, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van de Accommodatie en de directe omgeving, waaronder maar niet beperkt tot, voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van JOINS!. 

Klachten 

De melding van (één of meerdere) klachten kan gedaan worden bij JOINS!, liefst direct als of nadat de oorsprong van een klacht plaatsvindt. JOINS! kan dan trachten ter plaatse (de oorsprong van ) de klacht naar tevredenheid van de Huurder op te lossen, 

Overmacht 

Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van de accommodatie heeft kunnen maken, dient de Huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Privacy 

JOINS! zal alle aan haar verstrekte persoonsgegevens van Huurder en Medehuurders met zorgvuldigheid en conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken. De begrippen: persoonsgegevens, verwerken en toezichthoudende autoriteit worden conform de definitie in de Algemene verordening gegevensbescherming gebruikt. JOINS! Is met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor de correcte behandeling en verwerking van persoonsgegevens van Huurders en Medehuurders. De persoonsgegevens van Huurders en Medehuurders worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst. Indien Huurders gebruik willen maken van de dienst(en) van JOINS! is het noodzakelijk dat hun persoonsgegevens verwerkt worden, zodat een verblijf in de Accommodatie gerealiseerd kan worden. 

De volgende gewone persoonsgegevens zullen door JOINS! worden verwerkt: 

  • NAW-gegevens Huurder; 
  • IBAN; 
  • NAW-gegevens Medehuurders. 

Deze persoonsgegevens zullen enkel door JOINS! verwerkt worden. De persoonsgegevens worden niet verstrekt of gedeeld met derden, of anderen die geen partij zijn in de Huurovereenkomst. Bij de verwerking van de persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie betreffende de privacy van Huurder of Medehuurder kan contact opgenomen worden met JOINS!. Tevens wordt er verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Back To Top